Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Ние разбираме, че личните ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим.

Настоящата политика цели да разясни и представя информация и условията за упражняването на правата на физическите лица във връзка със защитата на личните им данни, които се обработват от ЛАВИНА СИТИ ЕООД във връзка с дейността на дружеството и направени от Вас хотелски резервации. ЛАВИНА СИТИ ЕООД е администратор на лични данни с ЕИК 205635831, със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Полежан 9.

„Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, като име, единен граждански номер, данни за местонахождение и адрес, документ за самоличност, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Личните данни, които са ни необходими при резервация са имена на физическо лице, дата на раждане или ЕГН, националност, телефон, имейл адрес, номер на кредитна Ви карта и дата на валидност на картата.

ЛАВИНА СИТИ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството ЛАВИНА СИТИ ЕООД води съответните регистри, свързани с личните данни на субектите, чиито данни обработва и съхранява в съответните срокове. Дружеството е разработило и съответните политики и вътрешни правила, и е взело необходимите технически и орагнизационни мерки, за да гарантира защитата на лични данни на своите потребители.

В изпълнение на Политиката за защита на личните данни в ЛАВИНА СИТИ ЕООД и на целите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Дружеството обработва вашите лични данни, като спазва следните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите; свеждане на данните до минимум; точност; цялостност и поверителност.

ЛАВИНА СИТИ ЕООД спазва правата на субектите на лични данни, посочени в Общия регламент относно защитата на личните данни, а именно: право на информация – по време на събирането на данните физическите лица (субектите на данни) трябва да бъдат ясно информирани най-малкото относно: кой е администраторът на лични данни; защо ще използва личните им данни (за какви цели); категориите на съответните лични данни; правното основание за обработката на данните им; субектите на данни трябва да бъдат информирани, че имат право на копие на данните (право на достъп до личните данни); право на коригиране на личните данни; право на изтриване (правото да бъдеш забравен); право на възражение пред администратора, право на субектите да подадат жалба до надзорния орган за защита на данните (Комисия за защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; право да поискат „човешка намеса“ в случаите на автоматизирано вземане на решение; право да възразят срещу обработване на данните чрез видеонаблюдение; право да възразят срещу директния маркетинг.

Виж и “Политика за използване на бисквитки